Blodsprøver

Generelt: Blodsporprøve arrangeres enten som en ordinær / samlet prøve på faste datoer, eller som bevegelig prøve i perioden mellom to datoer. På ordinær prøve kan hunden starte kun en gang pr. Ref.nr. På bevegelig prøve kan hunden starte flere ganger pr. Ref.nr. Når hunden har oppnådd 2×1 pr. Kan den ikke mer starte på bevegelig prøver.

Fersksporprøver arrangeres som bevegelig prøve i perioden mellom to datoer kan ikke arrangeres i perioden 1.mai- 30. Juni og 24.-31.desember.

Gjennomføring av Blodsporprøve.

Forutsetning og legging av spor.

Et hjortevilt (elg,hjort eller rådyr) antas å være skadet.Skadestedet og fluktretningen er kjent og skal angis. På skadestedet skal det kunne anvises blod. Hundefører kan selv undersøke sporstart. Sporet skal være ca,600 meter langt og legges med ca. 0,3 liter blod jevnt fordelt over hele sporet. Sporstart, sårleie og sporslutt markeres med oppspark og ekstra blod. Sporet legges med naturlig forløp i terrenget, sliknat det danner fire vinkler (brudd i fluktretningen). To steder i sporet opphører blodingen over ca. 10 meter. Minst ett av disse skal være i tilknytning til en vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Et sted i sporet sparkes marken opp for å markere et sårleie. Dette må ikke være i forbindelse med en vinkel. I sporslutt skal det plasseres en del av et hjortevilt som merkes med samme blod som ble brukt i sporet. Utlagt blodspor skal være minst 12 timer gammelt og være lagt ut dagen/ kvelden før. Ingen merking av sporet til støtte for fører må forekomme. Fra sporstart skal det være tydelig merking i fluktretningen så langt som man antok man kunne se dyret,men ikke lenger enn 25 meter. Sporet skal ikke legges på allerede snødekket mark.

Trekking av spor.

Arrangøren kan forhåndstrekke hundene i startpuljer (forskjellige starttidspunkt). Dommer og spor trekkes puljevis på stedet.

Premiering

Det foretas kvalitetsbedømmelse, og hund som fyller kravene som nevnt under kan tildeles:

 1. premie når hunden har utført et meget godt sporarbeide med bare små feil.
 2. premie når hunden har utført et godt sporarbeide uten betydelige feil.
 3. premie når hunden har utført et brukbart sporarbeide uten betydelige feil.
  0.    premie når hunden ikke har fylt forestående krav.

HP Hederspremie kan tildeles når hunden har utført et utmerket sporarbeide, og den ellers er tildelt 1. Premie (gjelder også ved bevegelige prøver).

Bedømmelse og godkjenning.

Dommer vurderer følgende:

Hundens:

 • Vilje og evne til å ta sporet og følge dette.
 • Tempo og arbeismåte på sporet.
 • Vilje til å arbeide ved tap av sporet.
 • Arbeismåte ved tap av sporet.
 • Interesse for annet vilt og tamdyr.
 • Helhetsinntrykk.

For å oppnå kravet til godkjent ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2. premie på blodsporprøve og minimum 7 poeng på fersksporprøve.

Jfr. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst pkt. 3. Innstruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.

Hunden skal føres i en minst 5 meter lang line. Den skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere og utrede dette. Ser fører at hunden har tap, kan han hjelpe hunden tilbake. Hunden skal markere at sporet er slutt.

Diskvalifiserende feil er:

 • Manglende vilje og evne til å ta og følge sporet.
 • Hissig og/ eller vimsete arbeide.
 • Halsing, høylytt piping, eller støyende framferd av hund og/ eller fører.
 • Manglende evne til å utrede tap.
 • Uakseptabelt høyt tempo.
 • Hund som fører ikke har kontroll over.
 • Førerens manglende forståelse av hundens arbeid.
 • Dommer konstanterer at hund/ fører ikke vet hvor sporet går.

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstantert.